නමේ අකුරෙන් කියවෙන ඔබේ මූලික ගති ලක්ෂණය මෙන්න

916

A

ආදරණීයයි

B

කරුණාවන්තයි

C

සුහදශීලියි

D
දයාබරයි

E
ආඩම්බරයි

F
ශක්තිමත්

G
සෞන්දර්යවත්

H
නපුරුයි

I
දයාබරයි

J
අලසයි

K
නිර්මාණශීලියි

L
කරුණාවන්තයි

M
සුහදශීලියි

N
දයාබරයි

O
කඩිසරයි

P
විනෝදකාමියි

Q
රාගාධිකයි

R
ප්‍රීතිමත්

S
විකටයි

T
තීක්ෂණයි

U

නිර්මාණශීලියි

V

දඟකාරයි

W
විනෝදවත්

X
ශක්තිමත්

Y
ප්‍රීතිමත්

Z
උද්යෝගිමත්
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *