විල්පත්තුවේ සතුන්ට වතුර දානයක්

445

අධික වියළි කාලගුණය නිසා විල්පත්තුව රක්ෂිතයේ සතුන්ට පානය කිරීමට වතුර නොමැති වීම යාම හේතුවෙන් බවුසර් මාර්ගයෙන් හිඳුන වතුර වලවල් කිරීමට වන ජීවී නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *