හිටපු ඇමති රාජිත අත්අඩංගුවට ගන්නැයි නීතිපතිවරයා නියෝග කරයි.

984

වරෙන්තුවක් ලබාගෙන සිටි හිටපු ඇමති රාජිත සේනාරත්න අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස දන්වමින් නීතිපතිවරයා විසින් අපාරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේනත්වට නියෝග කොට ඇත
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *