සහල් හිඟය පිටුපස සිටින බලවතුන්

406

සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසා සිටියේ රට තුල සහල් හිඟයක් නොමැති බවත් මෙම සහල් හිඟය පිටුපස බලවත් ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනකු සිටින බවත්ය. එතුමා තවදුරටත් සඳහන් කලේ උතුරු මැද පළාතේ තෙල් ටැංකිවලටත් වඩා විශාල සහල් ගබඩා පවතින රට තුල පවතින බවත්, රටේ සහල් මාෆියාව නිර්මාණය කර තිබෙන ඉහළම තැන් දෙක කවුරුන් ද යන්න සොයා බැලීම ජනාධිපතිවරයාගේ වගකීම බවත්ය.

එමෙන්ම සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසා සිටියේ නඩු දානවනම් මෙම සහල් හිඟය පිටපස් සිටින්නේ මෙම බලවත් ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනා පමණක් බවත් අන් කිසිවකුත් නොවන බවත්ය. එසේම ඔවුන් දෙදෙනා කවුරුන්ද යන්න සහල් කඩේකට ගිය සැනිනි දැනගත හැකි බවත් එතුමා සඳහන් කලේය.

මෙම සහල් හිඟය නරත කිරීමට නම් සිල්ලර වෙලඳුන්ට දඩ නිකුත් කිරීමෙන් සිදු කල නොහැකි බවත් සිදුව තියන පාඩුව අය කර තග හැකිවන්නේ මෙම ප්රධාන පෙලේ බලවත් සයල් ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනාගෙන් බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *