අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගෙන් ලංකාවට පේපැල්..

523

ලංකාවෙ තරැණ තරැණියන්ට Paypal මගින් රටට විදේශ විනිමය ගේන්න හැකියාව ඇති අතර ලෝකයට අපේ විවිධ සේවාවන් ඉතාමත් කාර්යක්ෂමව ටම් හරහා ලබා දිය හැකි බව ඉරාජ් වීරරත්න පවසන අතර ඔහු ඊයේ දින පාර්ලිමේන්තු අමාත්‍ය Wimal weerawansa සමග මේ පිලිබඳව සාකච්ඡා කොට ඇති අතර එහිදි ඉරාජ් එතුමාට යෝජනා කොට ඇත්තේ ලංකාවට PayPal ලාබා දෙන ලෙසයි.

ඉරාජ් පවසන ආකාරයට අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාද මේ පිළිබඳ ගැඹුරින් අධ්‍යනය කොට ඇති බවයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *