මරණ දඬුවමෙන් නිදහස් වන හැටි රජය කියයි

114

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පුරා අධිකරණවල මරණ දඬුවමට ලක්වූවන්ගේ හැසිරීම යහපත්නම් ඔවුන්ගෙ දඬුවම ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවමක් තෙක් ලිහිල් කරන බවත් එහිදීත් හැසිරීම යහපත්නම් නිදහස් කරන බවත් රජය ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා වෙනවා.

Ceylon magazine
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *