ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ සියලු පාසල් වැසේ

84

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ සියලුම පාසල් මෙම සතිය තුළ විවෘත නොකරන බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩූකාර කාර්යාලයේදී අද පැවති රැස්වීමකදී තීරණය වී තිබෙනවා.එයට අධ්‍යාපනික බලධාරීන්ධ සම්බන්ධ වී ඇති බවයි වාර්තා වෙනවා.ප්‍රදේශයෙ කොවිඩ් -19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමඟ පවතින අවධානම් තත්වය මෙම තීරණයට එලඹීමට හේතු වී තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *