මෙරට භාවනායෝගී හිමි නමක් දියේ ගිල්වා ඝාතනය කරයි

101

මෙරට භාවනායෝගීව වැඩ සිටි භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කර ඇති බවට වාර්තා වෙනෙවා.එම භික්ෂූන් වහන්සේ විදෙස් භික්ෂුවක් බවත් උන්වහන්සේගේ කකුල් ගැට ගසා ගලක් එල්ලා දියේ ගිල්වා මෙම ඝාතනය සිදු කර ඇති බවයි ආරංචී මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *