30,000 පැන්නූ ලොව 95ස් වෙනි රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙයි.

96

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී covid-19 පළමූ රෝගියා සොයා ගැනීමෙන් පසු පළමුවන රැල්ල ලෙස සුළු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් රට පුරා ව්‍යාප්ත වුණා.නමුත් දෙවෙනි රැල්ලේ රෝගීන් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ රට පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම රෝගීන් වාර්තා වුණා.එ අනුව කොරෝනා රෝගීන් 30,000 සීමාව මීට සුළු වෙලාවකට පෙර ඉක්මවා ගියා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *