සිරකරුවන් දෙස මානුෂීයව බලන්න

120

සිරකරුවන් දෙස මානුෂීයව බලා පවතින අඩුපාඩුකම් විසඳා පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝධාභය රාජපක්ෂ මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.විශේෂයෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා සිරගතව සිටින පිරිසට පුනුරුත්ථාපන වැඩටසටහනක් සකස් කළ යුතු බව එතුමා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා.අද ජනාධිපති කාර් යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්චාවකදී එතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කාලා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *