හඳට ගිය චීන යානය නැවත පොළොවට පැමිණෙයි

112

අභ්‍යවකාශ ක්ෂත්‍රයේ තවත් විප්ලවයක් කරමින් චීනයේ වෑන්ග් ඊ5 යානය සඳේ පස් සාම්පලද රැගෙන නැවත පොළොවට පැමිණ තිබෙනවා.ඒ ඇමරිකානු සඳ ගමනට පසුව නැවත සඳ ගමනකට එක් වී පොළවට පැමිණි පළමු යානයයි.කිලෝ 3000කට වඩා බරින් යුත් එම කැප්සූලයෙහි ඇත්තේ 1976 වර්ෂයට පසු පස් සාම්පලයි
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *