ඇමති අනුකමිටුවෙන් යෝජිත වැටුපද මේ!

224

2021.08.30 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විශමතාව විසදීමේ ඇමති අනුකමිටු වාර්තාවේ අඩංගු යෝජිත වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්දව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සන්සරනය වන වැටුප් විස්තරයක් මෙහි ගෙන හැර දක්වමු. එය තවමත් ස්ථීර වශයෙන් අනුමත නොවූවක් බවත් ඔබගේ පෙර දැනගැනීම උදෙසා සහ මධ්‍යස්ත මත දැක්වීමක් සඳහා මෙහි පළ කරන ලද්දක් වේ.

ඇමති ඩලස් ප්‍රමුඛ අනු කමිටුවේ යෝජනා මුදල් වෙන් කිරිම සම්බන්ධව, 2018 අනුකමිටුවකින් යෝජනා කරපු මුදල් ප්‍රමාණයක් කොටස් වශයෙන් දීමට යෝජනා කර ඇත. නොවැම්බර් මස සංවෘත සේවයක් කිරීමට යෝජනා කරලා, මුල්‍ය වැඩිවීම මෙහෙමයි
3-2 ශ්‍රේණියට 3790
3-1 පුහුණු 4620
3-1 විද්‍යාපීඨ 5740
3-1 උපාධි 6580
2-2 ශ්‍රේණියට 5875
2-2 අධ්‍යාපනවේදී 6535
2-1 ශ්‍රේණියට 8250
1 ශ්‍රේණියට 11820
විදුහල්පති සේවය
3 ශ්‍රේණියට- 6895
2 ශ්‍රේණියට- 8645
1 ශ්‍රේණියට- 12020
මේකත් කොටස් වශයෙන් දීමට තමා යෝජනා වෙලා තියන්නේ, ප්‍රශ්නය විසදිය යුත්තේ සුභෝදනී කමිටු වාර්තාව මුල් කර ගෙන බැවින් සංගම් යෝජනා කරන්නේ මෙය සුභෝදනී වාර්තාවේ පළමු කොටස වශයෙන් එකවර ලබා දිය යුතු බවයි, අද දහවල් සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉන් පසු මාධ්‍ය සාකච්ජාවක් පැවැත්වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *